CODE OF CONDUCT

 

Introduktion

Formålet med denne code of conduct er at sikre, at A/S Oilpower Hydraulics samt vore samarbejdspartnere, leverandører og interessenter opererer i overensstemmelse med internationalt anerkendte minimumstandarder for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøet.

A/S Oilpower Hydraulics lever op til principperne i dette kodeks og forventer det samme af vore samarbejdspartnere, leverandører og interessenter.

Målet med reglerne er ikke at stoppe med at drive virksomhed, men at hjælpe samarbejdspartnere, leverandører og interessenter med at forbedre de sociale og miljømæssige standarder.

A/S Oilpower Hydraulics er derfor villig til at arbejde sammen med vore samarbejdspartnere, leverandører og interessenter for at opnå overensstemmelse med bestemmelserne i dette regelsæt. Men vi vil ikke gøre forretninger med en virksomhed, hvis det skønnes umuligt at opnå overensstemmelse med reglerne. Vi vil heller ikke gøre forretninger med en virksomhed, der krænker fundamentale menneskerettigheder.

A/S Oilpower Hydraulics tilslutter sig “The UN Global Compact’s ten principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption”, hvor dette initiativ er relevant for indholdet i de etiske regler. Global Compact og dets principper vil være en del af vor strategi, kultur og daglige drift, og vi vil forsøge at fremsætte en klar erklæring om vores engagement – både overfor medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og interessenter såvel som offentligheden. Efterlevelsen af denne code of conduct vil være en del af enhver aftale eller kontrakt mellem A/S Oilpower Hydraulics, vore samarbejdspartnere, leverandører og interessenter, og den vil og kan blive håndhævet.

A/S Oilpower Hydraulics vil regelmæssigt gennemgå de etiske regler for at se, om de er tilstrækkelige og fortsat er effektive.

Generelle krav

Alle A/S Oilpower Hydraulics samarbejdspartnere, leverandører og interessenter forventes at overholde nationale love og bestemmelser, samt leve op til vores “Code of Conduct” beskrevet i det følgende.

Alle leverandører forventes at kende til deres leverandørers og underleverandørers forretningsførelse, så de er sikre på, at der arbejdes indenfor disse etiske rammer, der gælder for vores virksomhed.

Menneskerettigheder

A/S Oilpower Hydraulics støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneske-rettigheder og vore leverandører forventes ligeledes at støtte og respektere disse rettigheder og sikre, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne; både direkte og indirekte.

 

Arbejdsmiljøstyring

A/S Oilpower Hydraulics har stor fokus på arbejdsmiljøet, hvor vi hele tiden bestræber os på en målrettet og systematisk optimering af dette.

 

Generel sikkerhed og sundhed

A/S Oilpower Hydraulics hjælper med at fremme de ansattes sundhed ved at kombinere en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet med initiativer rettet mod en sundere livsstil og bedre velbefindende. Vi arbejder med sundhedsfremme på en måde, der er bestemt af A/S Oilpower Hydraulics og de ansattes ønsker og muligheder. På dette grundlag sørger A/S Oilpower Hydraulics for sundhedsfremmende initiativer.

A/S Oilpower Hydraulics forpligter sig til at tilgodese medarbejdernes sikkerhed og sundhed og arbejde I overensstemmelse med gældende love og regulativer. I samarbejde med offentlige myndigheder og andre relevante partnere vil A/S Oilpower Hydraulics til stadighed stræbe efter at efterleve de krav, det omgivende samfund har til os som virksomhed.

Vore leverandører forventes at sørge for et sikkert arbejdsmiljø, så ulykker forhindres og der minimeres for udsættelse af sundhedsrisici. Leverandører forventes at overholde alle gældende love og regulativer for sikkerhed og sundhed i de lande, de har afdelinger i eller samarbejder med øvrige kunder.

 

Oplæring af medarbejdere

Medarbejdere i A/S Oilpower Hydraulics oplæres i generel sundhed og sikkerhed. Dette betyder blandt andet, at alle medarbejdere i A/S Oilpower Hydraulics, uanset art eller varighed af ansættelsesforholdet, modtager den fornødne og passende oplæring og instruktion i sikker udførelse af arbejdet. Medarbejderne modtager information om de risici for uheld og sygdom, der kan være forbundet med deres arbejde.

A/S Oilpower Hydraulics betaler omkostningerne ved oplæring og instruktion i sikker udførelse af arbejdet. Denne oplæring og instruktion foregår om muligt i normal arbejdstid, men altid før opstart på jobbet.

 

Psykisk arbejdsmiljø

A/S Oilpower Hydraulics sikrer at:

 1. Arbejdet i A/S Oilpower Hydraulics udgør en minimal risiko for forringelse af det fysiske og psykiske helbred.
 2. Der er blevet lavet en vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, der på kort eller lang sigt kan påvirke det fysiske eller psykiske helbred. Vurderingen er blevet foretaget for alle elementer i arbejdet og hjælper med at sikre, at der i arbejdets udførelse tages hensyn til sikkerhed og helbred.
 3. Monotont, gentaget arbejde, der kan være skadeligt for det fysiske eller psykiske helbred på kort eller langt sigt, undgås eller begrænses.
 4. Arbejdspladsen ikke udgør en fare for forringelse af det fysiske eller psykiske helbred hverken på kort eller langt sigt.
 5. Isoleret arbejde, som kan udgøre en fare for helbredet, fysisk eller psykisk, undgås eller begrænses.
 6. Arbejdet ikke udgør en risiko for forringelse af det fysiske eller psykiske helbred som resultat af mobning heriblandt sexchikane.

 

Arbejdsforhold inkl. uheld

Alle stadier i produktionen planlægges og organiseres under hensyntagen til sundhed og sikkerhed. Arbejdet i A/S Oilpower Hydraulics sker under hensyntagen til bl.a. følgende principper for forebyggelse:

 1. Risici elimineres ved kilden.
 2. Så vidt muligt skal arbejdet tilpasses den enkelte medarbejder i relation til bl.a. indretning af arbejdspladsen og valg af arbejdsudstyr samt produktionsmetoder.
 3. Monotont og gentaget arbejde begrænses for at minimere arbejdets påvirkninger på helbredet.
 4. Installationer og arbejdsmetoder, der kan udgøre en betydelig fare for medarbejderne under arbejdet, anvendes ikke.

A/S Oilpower Hydraulics udarbejder regelmæssigt skriftlige vurderinger af sundheds- og sikkerhedsfor-holdene på arbejdspladsen. Alle forhold vedrørende arbejdsmiljøet er omfattet af arbejdspladsvurderingen, og virksomhedens medarbejdere er involveret i processen, både direkte og indirekte.

 

Brandsikkerhed

A/S Oilpower Hydraulics har taget de nødvendige forholdsregler og udarbejdet de nødvendige planer med hensyn til brand og evakuering af medarbejderne. A/S Oilpower Hydraulics sørger for oplæring af de personer, som står for implementeringen af forholdsregler og planer, samt ændringer af disse.

 1. A/S Oilpower Hydraulics medarbejdere er informerede om indholdet af disse forholdsregler og planer
 2. Der findes et tilstrækkeligt antal flugtveje og nødudgange på arbejdspladsen
 3. Nødudgangsdøre og porte kan åbnes let og sikkert, og der er fri passage igennem dem
 4. Der er fri passage igennem flugtveje
 5. Skilte giver information eller advarsler om forhold, der er vigtige for helbred og sikkerhed
 6. Hvor der er risiko for, at der opstår en særlig farlig situation, er arbejdspladsen udstyret med nødvendigt alarmsystem og førstehjælpsudstyr
 7. Der er installeret et tilstrækkeligt antal funktionsdygtige brandslukkere med rutinemæssig service.

 

Miljøstyring

A/S Oilpower Hydraulics arbejder med miljømæssig produktion i Danmark og arbejder hen mod en fremtidig certificering i henhold til ISO 14001. Det betyder dog ikke, at A/S Oilpower Hydraulics ikke til stadighed bestræber sig på målrettet og systematisk at forbedre den miljømæssige indsats. Der føres tilsyn med A/S Oilpower Hydraulics miljøstyringssystem årligt, hvor man vurderer vores faktiske miljøindsats i forhold til myndighederne krav til miljøstyring.

A/S Oilpower Hydraulics respekterer miljøet og forpligter sig til både at operere og at være proaktiv i overensstemmelse med gældende love og regulativer.

Vore leverandører forventes ligeledes at arbejde således, at miljøet beskyttes og at alle gældende miljølove- og regulativer overholdes i de lande, hvor de opererer.

 

Etablering og drift

A/S Oilpower Hydraulics følger retningslinjerne fra miljømyndighederne og bestemmelserne for beskyttelse af vand, luft og jord, forebyggelse af ulykker og støjemissioner. A/S Oilpower Hydraulics sørger for regelmæssigt at vurdere, om udledninger til miljøet kan reduceres og er bevidste om nødvendigheden til at overholde kravene fra de myndigheder, der inspicerer A/S Oilpower Hydraulics miljømæssige forhold.

 

Affald og genbrug

A/S Oilpower Hydraulics sikrer, at affald, inklusive affald der kan genbruges, sorteres i overensstemmelse med de lokale miljømyndigheders bestemmelser for genindvinding eller bortskaffelse på autoriserede affaldsbehandlingsanlæg, hvis disse forefindes. Farligt affald mærkes, opbevares og bortskaffes i henhold til lokale myndigheders instruktioner på miljøgodkendte modtagestationer.

 

Farlige stoffer

Medarbejderes arbejde med farlige stoffer på arbejdspladsen, inklusive opbevaring, brug og håndtering, foregår på sikker måde med minimerede helbredsrisici. Dette betyder bl.a. at der for hvert farligt stof eller materiale er udarbejdet en omfattende manual til brug på arbejdspladsen, der indeholder den nødvendige information (sikkerhedsforanstaltninger, førstehjælp osv.).

Som minimum skal målet være at forbedre/hæve niveauet så meget som muligt ud fra følgende:

 1. Manualerne er opdaterede og udleveres til medarbejderne, og medarbejderne har modtaget effektiv oplæring i at bruge manualerne
 2. Alle relevante medarbejdere er blevet oplært i brugen af stoffet eller materialet
 3. Nødvendigt førstehjælpsudstyr er til rådighed og klar til brug
 4. Ingen børn eller unge under 18 år arbejder med farlige stoffer

 

Arbejdstagerrettigheder

A/S Oilpower Hydraulics forpligter sig til at overholde alle gældende love og bestemmelser for løn- og arbejdsforhold. Vore leverandører forventes ligeledes at overholde disse love og bestemmelser.

A/S Oilpower Hydraulics deltager ikke forsætligt i eller støtter brugen af tvangs- eller ufrivilligt arbejde og accepterer ikke, at leverandører anvender tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde.

A/S Oilpower Hydraulics deltager ikke forsætligt i eller støtter brugen af børnearbejde, og vore leverandører forventes at overholde lokale regler for børnearbejde og udelukkende ansætte arbejdskraft, som opfylder minimumskravene til alder i deres område.

A/S Oilpower Hydraulics støtter forskelligartethed med lige muligheder og tolererer ikke diskrimination på arbejdspladsen. Alle leverandører forventes at overholde den lokale lovgivning om diskrimination i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse.

A/S Oilpower Hydraulics forpligter sig til at tilgodese medarbejdernes sikkerhed, sundhed og arbejde i overensstemmelse med gældende love og regulativer. I samarbejde med offentlige myndigheder vil vi til stadighed stræbe efter at efterleve de krav, det omgivende samfund har til os som virksomhed. Vores leverandører forventes at sørge for et sikkert arbejdsmiljø og at overholde alle gældende love og regulativer for sikkerhed og sundhed i de lande, de har afdelinger i eller samarbejder med øvrige kunder.

 

Frihed til organisering

A/S Oilpower Hydraulics diskriminerer ikke og tager heller ikke på anden måde beslutninger, der er påvirket af en medarbejders tilknytning til en fagforening eller anden forening. A/S Oilpower Hydraulics forsøger ikke at påvirke medarbejdere til at blive medlemmer af en bestemt fagforening og blander sig ikke i, hvilke fagforeninger eller andre foreninger, der dannes på arbejdspladsen. Medarbejdere afskediges ikke på grund af deres tilknytning til en fagforening og retten til kollektive forhandlinger respekteres.

Valgte repræsentanter for medarbejderne nyder særlig beskyttelse i udførelsen af deres pligter.

 

Arbejdstid og hviletid

A/S Oilpower Hydraulics søger at sikre at i det mindste lokale interesser og bestemmelser overholdes i forbindelse med arbejdstid og hviletid, og forventer at vore leverandører overholder de samme bestemmelser. Dog kan der i kortere perioder være afvigelser grundet manglende mandskabsressourcer.

 

Løn og arbejdsbetingelser

Alle medarbejdere modtager mindsteløn i overensstemmelse med internationale standarder og krav. Før ansættelsen modtager alle medarbejdere de relevante informationer og lokale krav (love og regler).

 

Spisefaciliteter og drikkevand

A/S Oilpower Hydraulics sikrer, at alle medarbejdere, de lokale forhold taget i betragtning, har adgang til spisefaciliteter med de fornødne hygiejniske forhold. Desuden adgang til drikkevand under arbejdet.

 

Tvangsarbejde

Tvang, trusler eller disciplinære metoder tages ikke i anvendelse for at tvinge mennesker til at arbejde.

A/S Oilpower Hydraulics deltager ikke i gældsslaveri eller ulovlig handel med mennesker med det mål at tvinge mennesker til at arbejde. Vi arbejder ikke sammen med andre virksomheder, som bruger tvangsarbejde eller tilbageholder legitimationspapirer eller løn fra medarbejderne med det formål at tvinge medarbejderne til at arbejde.

A/S Oilpower Hydraulics medarbejdere kan frit forlade arbejdspladen uden at blive tilbageholdt.

 

Børnearbejde

A/S Oilpower Hydraulics sikrer at:

 1. Alle medarbejdere er over 13 år gamle.
 2. Medarbejdere mellem 13 og 15 år udfører kun let arbejde.
 3. Medarbejdere mellem 13 og 15 år arbejder maks. to timer pr. dag.
 4. Forældre til medarbejdere mellem 13 og 15 år informeres om arbejdsomfang og betingelser, men vil til hver en tid kunne henvende sig om dette uden evt. problemer for den ansatte.
 5. Medarbejdere under 18 år udfører ikke farligt arbejde eller natarbejde.
 6. Alle lærlinge ved A/S Oilpower Hydraulics er over 14 år og arbejder som del af deres uddannelse.

A/S Oilpower Hydraulics deltager ikke forsætligt i eller støtter brugen af børnearbejde, og vi forventer at vore leverandører overholder lokale regler for børnearbejde og udelukkende ansætter arbejdskraft, som opfylder minimumskravene til alder i det område hvor arbejdet udføres.

 

Diskrimination

I A/S Oilpower Hydraulics udsættes ingen for diskrimination baseret på køn, race, farve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, national eller social oprindelse, etnicitet, alder eller handicap.

I A/S Oilpower Hydraulics udsættes ingen for diskrimination i forbindelse ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, lønfastsættelse, fastsættelse af arbejdsbetingelser eller kompetenceudvikling. Alle afgørelser vedrørende ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsbetingelser baseres på relevante og objektive kriterier.

Vi støtter forskelligartethed og lige muligheder, så det forventes at den lokale lovgivning om diskrimination i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse, også overholdes af vore leverandører.

 

Anti-korruption

A/S Oilpower Hydraulics, vore ansatte, leverandører, samarbejdspartnere og andre modtagere af disse regler skal være forpligtet til den højeste integritet, retskaffenhed og fairness i alle interne og eksterne forhold. Ingen ansat i A/S Oilpower Hydraulics må, hverken direkte eller indirekte, acceptere, opfordre til eller tilbyde at betale bestikkelse, returkommission eller lignende, heller ikke under pres. Dette forbud gælder også for områder, hvor sådanne aktiviteter ikke strider imod den lokale lovgivning.

Information og kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål og kommentarer, kan du kontakte A/S Oilpower Hydraulics på mail tmj@oilpower.dk eller oilpower@oilpower.dk.

Download Code of Conduct

Dansk
English