Salgs- og Leveringsbetingelser for A/S Oilpower Hydraulics

(herefter kaldet sælger)

1. Indledende bestemmelser

1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

2. Tegninger og beskrivelser

2.1. Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, billedmaterialer, prislister m.m. er ikke bindende. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

3. Tilbud

3.1. Tilbud afgivet fra sælgers side er først bindende for sælger, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

4. Priser

4.1. Sælger har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Medmindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato.

4.2. Ved ændring af told- og afgiftssatser imellem kontraktindgåelse og leveringstidspunktet, ændres købesummen tilsvarende.

4.3. Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lock-out og andre forhold, som sælger ikke selv er herre over.

4.4. Opgivne priser er ab sælgers adresse, og er eksklusive merværdiafgift og forsendelsesemballage, og er baseret på de ved tilbuddets angivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets angivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold.

5. Levering

5.1. Levering sker ex works. Køberen overtager risikoen for leverancen ved leveringen.

5.2. Forsendelse sker for køberens regning og risiko. Dersom sælger ikke har modtaget speciel instruks, er sælger berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej.

5.3. Sælger er ikke ansvarlig for transportskader.

5.4. Såfremt sælger skal tegne særskilt forsikring for det købte under transport, skal køber anmode skriftligt herom, ligesom omkostningen hertil skal betales af køber.

6. Leveringstid

6.1. Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor sælgers kontrol og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

6.2. Såfremt leveringstiden er afgivet som et bestemt antal dage eller uger regnes perioden fra det tidspunkt, da sælger har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra køberen. Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.

6.3. Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke køber til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod sælger, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og sælger herefter ikke har foretaget levering senest 7 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom fra købers side.

6.4. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dækningskøb, dagbøder og andre krav fra tredjemand eller andre indirekte/afledte tab og/eller følgeskader af nogen art.

7. Betaling

7.1. Sælgers normale betalingsbetingelser fremgår af den til enhver tid gældende ordrebekræftelse.

7.2. Købesummen forfalder til betaling i overensstemmelse med parternes nærmere skriftlige aftale herom. Såfremt der mellem parterne ikke er aftalt en specifik forfaldsdato for den aftalte købesum, er sælger berettiget til at a conto fakturere det udførte arbejde løbende. Hvis der mellem parterne er aftalt en specifik forfaldsdato for den aftalte købesum, er sælger uanset dette berettiget til løbende at a conto fakturere alle købers betalingsforpligtelser, der ligger herudover, herunder a conto fakturering af alle tillægsarbejder og overskridelser af sælgers oprindelige overslag/tilbud, mv.

7.3. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtigelse i medfør af punkterne 13/14/15, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger køberen til undladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

7.4. Ved købers fordringshavermora kan sælger efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning, efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Uanset forsinkelse ved modtagelsen er køber under alle omstændigheder forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

7.5. Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil kunne medføre overgivelse til advokat uden yderligere varsel, ligesom advokaten vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002, udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling. Ved manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdato påløber der strafrenter med 2 % pr. måned.

8. Ejendomsforbehold

8.1. Sælger bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er erlagt.

9. Konstruktionsændringer

9.1. Sælger forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktionen, udførelse m.v. som sælger måtte finde nødvendige.

9.2. Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for købet.

9.3. Foretagne ændringer og heraf eventuelt foranlediget ophævelse af købet, berettiger ikke køber til erstatning af nogen art, og ej heller til forholdsmæssigt afslag i købesummen.

10. Tegninger

10.1. Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved angivelse af tilbud eller leverancer, er sælgers ejendom, og må ikke uden sælgers skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejdet efter. Tegninger sælger har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.

11. Returemballage

11.1. Kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret ved returnering.

12. Returnering

12.1. Varer tages kun retur mod forudgående aftale. Kreditering vil i så fald ske med et samtidig aftalt beløb. Som udgangspunkt vil der som minimum blive fratrukket 20 % af beløbet, hvis intet andet er aftalt.

13. Mangler

Generelt

13.1. Såfremt køber selv foretager reparationer, eller lader reparationer foretage af andre end sælger, bortfalder ethvert krav mod sælger vedrørende det solgte. Det samme er gældende, såfremt det anvendes uoriginale dele i det solgte af køber.

13.2. Specielt angående kontrol af kvantum opfordres køber til straks efter levering at kontrollere de modtagne varer. Køber skal reklamere over manglende dele efter punkt 13.5 nedenfor.

Sælger hæfter ikke for noget tab, hverken direkte eller indirekte, som følge af fejl og mangler.

A: Køb af nye varer

13.3. I en periode på 24 måneder fra det solgtes levering er sælger ansvarlig for konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, forudsat at køber kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos sælger eller dettes folk.

13.4. Såfremt sælger er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er sælger berettiget til, efter eget valg, enten at ombytte eller reparere sådanne varer eller dele, som viser sig mangelfulde pga. konstruktions-, fabrikations eller materialefejl. Køber afholder udgiften til afmontering, forsendelse, genmontering og opstart m.v.

13.5. Køber opfordres til straks når det solgte er kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det solgte af en mangel, skal køber skriftligt inden 8 søgnedage fra leveringen at regne meddele sælger dette. Efter udløbet af 8-dages fristen kan manglen ikke påberåbes.

13.6. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dækningskøb, dagbøder og andre krav fra tredjemand eller andre indirekte/afledte tab og/eller følgeskader af nogen art.

13.7. Sælgers forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger af naturligt slid eller usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betjening i strid med sælgers instruktioner, ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse, køberens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold uden for sælgers kontrol.

13.8. Sælger er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering.

13.9. Ovenstående bestemmelser gælder tilsvarende for mangler ved sælgers tjenesteydelser der udføres i tilknytning med salg af sælgers varer, eksempelvis men ikke udtømmende kan nævnes montage-, svejse-, installations el. lign arbejde. Det samme gælder for mangler ved sælgers tests eller afsluttende afprøvning af den solgte vare.

13.10. Ved køb af nye varer kan køber alene påberåbe sig producentens eventuelle garantiforpligtelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, hvilket forinden skal være bekræftet af producenten.

B: Reparation/renovering af brugte varer.

13.11. Såfremt sælger reparerer en kunden tilhørende brugt vare, sker dette uden ansvar for sælger af nogen art. Ønsker køber at rejse mangelsindsigelser vedrørende det af sælgers ydelse, har køber bevisbyrden for, at ydelsen er mangelfuld.

C: Køb af brugte varer.

13.12. Brugte varer sælges som beset af køber uden ansvar for sælger af nogen art. Køber opfordres derfor til at gennemgå og/eller afprøve den brugte genstand nøje før købet. Køber anerkender, at der er tale om en brugt genstand, hvor sælger ikke kan stå inde for eller har haft indgående kendskab til varens tidligere brug.

14. Produktansvar

14.1. For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 381 af 7. juni 1989 om produktansvar gælder loven.

14.2. For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lov, gælder følgende begrænsninger:

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for.

Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andet indirekte tab.

14.3. I den udstrækning sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser.

14.4. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

14.5. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

15. Produktinformationer, rådgiveransvar

15.1. Sælger er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget, jfr. afsnittet om fabrikationsfejl – ikke for om varen er egnet til købers brug.

Ansvar herudover påtager sælger sig kun, hvis sælger har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form afgivet særskilt skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed.

Sælger har intet ansvar for udtalelser, hvori det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering.

15.2. Sælger påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som sælger besad på rådgivningstidspunktet om genstanden for rådgivningen. Sælgers rådgivning ydes på basis af sælgers leverandørers opgivne data, og sælger dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale, i det omfang sælgers leverandører yder sælger erstatning herfor.

15.3. Konstateres der fejl i den af sælgers sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal køber uden unødigt ophold straks efter at køber er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette sælger.

Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter sælger alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af sælgers fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, køber burde have underrettet sælger.

15.4. Sælgers ansvar for tab opstået som følge af fejlagtig rådgivning begrænses således:

Sælger begrænser dettes ansvar til de direkte tab, der måtte følge af sælgers fejlagtige rådgivning og højst til 50.000,00 kr. pr. erstatningspådragende begivenhed, dog maksimalt et beløb, svarende til fakturabeløbet ekskl. moms for den leverance, som erstatningsansvaret vedrører.

15.5. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab, dækningskøb, dagbøder og andre krav fra tredjemand eller andre indirekte/afledte tab og/eller følgeskader af nogen art. Sælgers ansvar for tab opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest 1 år efter, at den leverance, hvortil rådgivningen er knyttet, er overgivet til køber.

16. Ansvarsfraskrivelse

16.1. Ved siden af de ansvarsbegrænsninger som fremgår af ovenstående, gælder også følgende generelle ansvarsbegrænsning:

Sælger kan i intet tilfælde, uanset årsagen, holdes ansvarlig for købers driftstab, avancetab, dækningskøb, dagbøder og andre krav fra tredjemand eller andre indirekte/afledte tab og/eller følgeskader af nogen art.

Sælgers samlede erstatningsansvar pr. erstatningspådragende begivenhed kan under ingen omstændigheder overstige et beløb, svarende til fakturabeløbet ekskl. moms for den leverance, som erstatningsansvaret vedrører, dog maksimalt kr. 50.000,00.

Sælgers samlede erstatningsansvar pr. kalenderår kan i øvrigt ikke under nogen omstændigheder, uanset årsagen hertil og uanset antallet af erstatningspådragende forhold i perioden, overstige et samlet beløb på 300.000,00.

17. Retsregler – værneting

17.1. I det omfang, hvor parternes mellemværende ikke er reguleret ved ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.

17.2. Alle tvistigheder mellem køber og sælger afgøres ved Retten i Esbjerg.

Download salgs- og leveringsbetingelser

Dansk
English